Сектор управління персоналом та організаційної роботи

Версія для друкуВерсія для друку

Сектор управління персоналом та організаційної  роботи апарату райдержадміністрації

 

                                                      Адреса: 38100, Полтавська обл., м.Зіньків, вул.Воздвиженська, 40.

                                                         
                                                      Телефон: 3-13-46
 
Завідувач сектору
 

СОЛІМАНЗАДЕХ

Олеся Олексіївна
 
головний спеціаліст
БОЙКО
Олеся Валентинівна
 
 
 
                                                       Графік роботи: понеділок-четвер: з 8-00 до 17-15 (перерва з 12-00 до 13-00)
                                                                                    п’ятниця з 8-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00)

 

Основними завданнями відділу є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом та організаційної роботи  в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації;

2) забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації;

4) добір персоналу апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту,  організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації по комплексному соціально-економічному розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління;

7)організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у  структурних підрозділах  районної державної адміністрації;

8)забезпечення реалізації державної політики у сфері інформації, комунікацій з громадськістю на території району;

9)аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі;

10) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 

 2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури районної державної адміністрації;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції голові районної державної адміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови районної державної адміністрації з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців апарату районної державної адміністрації, які затверджує керівник апарату районної державної адміністрації, а також переглядає їх на відповідність вимогам встановленим законодавством;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

 7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації та вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;

8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

 9) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

11) за дорученням голови районної державної адміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації;

12) разом з іншими підрозділами:

       організовує роботу щодо розробки положень про відділи, сектори апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації;

       спільно з фінансово-господарським відділом апарату районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу апарату районної державної адміністрації;

        забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків державних службовців районної державної адміністрації;

        організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату районної державної адміністрації;

14) здійснює планування професійного навчання державних службовців районної державної адміністрації;

15)  узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації;

16) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з організаційних та кадрових питань;

18) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців апарату, структурних підрозділів  районної державної адміністрації;

19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

20) обчислює стаж роботи та державної служби;

21) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації;

22) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

23) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

24) ознайомлює державних службовців апарату райдержадміністрації з правилами внутрішнього трудового та службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставлянням ними підписів та дати ознайомлення;

25) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

26) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу апарату та структурних підрозділах районної державної адміністрації;

27) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

28) формує графік відпусток персоналу апарату районної державної адміністрації, готує розпорядчі документи щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

29) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату районної державної адміністрації;

30) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

31) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

32) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу державного органу;

33) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії розпорядчого документу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

34) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до відділу, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

35) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі;

36) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

37) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті районної державної адміністрації;

38) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

 39) узагальнює інформацію про соціально-економічний і громадсько-політичний стан в районі, найбільш гострі проблеми, оперативно доводить їх до керівництва райдержадміністрації;

40) здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, а також нарад, що проводяться головою райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації;

41) складає проекти планів роботи, основних заходів райдержадміністрації, узагальнюючи пропозиції заступників голови, керівника апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, сприяє їх реалізації;

42) узагальнює інформації структурних підрозділів  районної державної адміністрації та готує звіт про виконання річного та квартального планів роботи районної державної адміністрації;

43) забезпечує підготовку питань, що відносяться до компетенції відділу на розгляд голови райдержадміністрації, готує відповідні проекти розпоряджень, подає їх на затвердження голови райдержадміністрації;

44) здійснює в установленому порядку організаційний контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, бере участь у перевірках виконання ними делегованих повноважень;

45) розробляє та подає на затвердження голові районної державної адміністрації щорічний план контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;

46) готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

47) відділ може виконувати й інші завдання, покладені на нього головою райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації.

Наверх ↑