Про виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Зіньківській райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

УКРАЇНА

              ЗІНЬКІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                  ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

 

16.08.2011                                                                            № 460

 

 

 

 

 

Про виконання Закону України

„Про доступ до публічної інформації”

в Зіньківській райдержадміністрації

 

 

 

Відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 №583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”:

 

1. Установити, що апарат Зіньківської районної  державної адміністрації та її структурні підрозділи:

 

1) є розпорядниками інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Зіньківською районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами своїх повноважень та яка перебуває у їх володінні;

 

2) не є розпорядниками інформації за запитами на інформацію стосовно:

 

інформації інших місцевих органів виконавчої влади;

 

інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

 

2. Затвердити такі, що додаються:

 

Порядок складання та подання запитів на інформацію до Зіньківської районної державної адміністрації;

2

 

 

форму запиту на інформацію.

 

3. Встановити, що дія цього розпорядження поширюється на апарат та структурні підрозділи Зіньківської районної державної адміністрації.

 

4. Загальному відділу апарату райдержадміністрації (Зубенко С.В.) у п’ятиденний термін забезпечити подання розпорядження районному управлінню юстиції для державної реєстрації та спільно з відділом організаційно-кадровоої роботи апарату райдержадміністрації (Микитенко Л.Д.) оприлюднити розпорядження у районній газеті „Голос Зіньківщини”.

 

5. Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Водолагу А.В.                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

         Голова

районної державної

     адміністрації                                                                        А.В. Чуясов

 

     

 

 

 

 

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

16.08.2011 № 460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на інформацію до Зіньківської

районної державної адміністрації

 

1. Цей Порядок розроблений з метою створення механізму реалізації права фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи      доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Зіньківська районна       державна адміністрація та її структурні підрозділи (далі – розпорядник             інформації).

 

2. Запит   на   інформацію   подається   суб’єктами,   визначеними в   пункті 1  цього Порядку, до  розпорядника  інформації  в усній чи  письмовій формі під час   особистого   прийому   або   шляхом    надсилання    поштою,  електронною         поштою, телефаксом або по телефону. 

3. Запит на інформацію подається в довільній формі. 

           4. Запит на інформацію повинен містити: 

 

           прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є); 

 

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 

 

підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

5. Для подання  письмового  запиту запитувач   може використати  форму, яку  надає   розпорядник  інформації  або  яка  розміщується  на офіційному веб-сайті або на інформаційному стенді розпорядника. 

 

2

 

6. Запит  на  інформацію може бути подано особисто до загального відділу апарату Зіньківської районної державної адміністрації (у структурних             підрозділах райдержадміністрації – до визначених підрозділів або призначених відповідальних  осіб),  який  організовує  у  встановленому   порядку  доступ   до публічної інформації, якою володіє  розпорядник інформації, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

 

7. Під   час   подання   запиту   на   інформацію   запитувач зазначає зручну  для  нього форму отримання інформації. 

8. У  разі,  коли  з  поважних причин (інвалідність,  обмежені фізичні можливості тощо) особа не може  подати  письмовий  запит, його оформляє представник загального відділу апарату райдержадміністрації(у структурних підрозділах райдержадміністрації – представники визначених підрозділів або призначені відповідальні особи) із зазначенням прізвища,  ім’я,  по батькові,  контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала. 

9. На  вимогу запитувача на  першому аркуші копії запиту проставляється відбиток  штампа із зазначенням найменування розпорядника  інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

 

 

 

 

    Перший заступник

голови районної державної

       адміністрації                                                                           О.М. Терещенков

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови            райдержадміністрації

  16.08.2011 № 460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

                                                                                  Зіньківська районна державна

                                                                                  адміністрація

                                                                                  вул. Воздвиженська, 40, м. Зіньків                                                                  

                                                                                  38100

(назва, адреса структурного підрозділу райдержадміністрації) 

Запитувач__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних

______________________________________________________________________

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

______________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати:

                       (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу___________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

2

 

______________________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу ___________________________________________________

телефаксом ____________________________________________________________

за телефоном____________________________________________________________

 

_________    _____________

    (дата)              (підпис)

 

 

Примітки:

 

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які              перебувають у володінні Зіньківської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, розміщується на веб-сайті Зіньківської районної      державної адміністрації www.adm-pl.gov.ua/zinkivsk.

 

2. Запит до Зіньківської районної державної адміністрації може бути   поданий:

 

на поштову адресу: вул. Леніна, 40, м.Зіньків, 38100 (на конверті вказувати „Публічна інформація”);

 

на електронну адресу: zin_rda@adm-pl.gov.ua;

 

телефаксом: (05353) 3-10-41;  

 

за телефоном: (05353) 2-41-03.

 

Інформацію про поштові, електронні адреси, номери телефаксів та      телефонів структурних підрозділів райдержадміністрації можна отримати на веб-сайті, зазначеному у пункті 1. Додаткова інформація про роботу з              інформаційними запитами розміщена на веб-сайті Зіньківської районної        державної адміністрації в рубриці „Доступ до публічної інформації”.

 

3. Запит на інформацію може бути подано особисто до загального відділу апарату Зіньківської районної державної адміністрації,  який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє           Полтавська обласна державна адміністрація, у робочий  час згідно з правилами 

внутрішнього трудового розпорядку за адресою: вул. Леніна,40, м. Зіньків, 38100,  кімната 80, а також до визначених у структурних підрозділах  райдержадміністрації відділів (секторів) або осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації.

 

3

 

4. Форму запиту можна отримати в Зіньківській районній державній       адміністрації за адресою: вул. Леніна,40, м. Зіньків, 38100, кімната 80. У структурних підрозділах райдержадміністрації – у посадових осіб,      відповідальних за організацію доступу до публічної інформації.

 

5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

 

6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний            запитувачем, протягом п’яти робочих днів із дня надходження запиту.

 

7. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для   захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф,    небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися  і загрожують   безпеці  громадян, відповідь    надається  протягом      48 годин з дня отримання запиту.

 

8. У разі, коли запит   стосується надання  великого обсягу  інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду     запиту може бути подовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого    продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

 

9. Інформація на запит надається безоплатно.

 

10. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад    10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту    повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат,  пов’язаних  із  копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після     підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 

 

11. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

 

11.1. Зіньківська районна державна адміністрація, її структурні                 підрозділи не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції,             передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено      запит.

 

11.2. Інформація, що  запитується,   належить до категорії   інформації  з    обмеженим доступом.

 

11.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток.

 

4

 

11.4. Не дотримано вимог щодо складання та подання запиту на              інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України „Про    доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено: 

 

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

 

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 

підпис і дату  (за умови подання письмового запиту).

 

 

 

 

    Перший заступник

голови районної державної

       адміністрації                                                                           О.М. Терещенков

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑