Центр надання адміністративних послуг при Зіньківській райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

             

ДАХНО
 Віта Павлівна-
начальник
3-14-65

 

 

 

ЗІНЬКІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

 

17.03.2016                                                                            № 74

                                   

Про затвердження Положення про

Центр надання адміністративних

послуг при Зіньківській   районній

державній    адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  частини 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів  України  від 20 лютого 2013 року  № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (із змінами) та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг затвердити  Положення про Центр надання адміністративних послуг при Зіньківській районній державній адміністрації (додається).

 

          Голова

районної державної

    адміністрації                                                                           В.Г. Панченко

 

 

 

 

              

                                                                    

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  Зіньківської районної

державної адміністрації

17.03.2016 № 74

 

 

 

 

Положення

про Центр надання адміністративних послуг при

Зіньківській  районній державній адміністрації

 

 

 

           1. Центр надання адміністративних послуг при Зіньківській районній державній адміністрації (далі - Центр) - це структурний підрозділ, в якому надаються адміністративні послуги через адміністраторів шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

           2. Центр підпорядкований, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації.

 

           3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації та голови Зіньківської районної державної адміністрації,  цим  Положенням.

 

           4. Основними завданнями Центру є:

 

           1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 

          2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 

          3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

          5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністраторів  шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

          Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається     розпорядженням    голови    Зіньківської    районної    

 

державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується  Кабінетом  Міністрів України.

 

            6. У Центрі за розпорядженням голови Зіньківської районної державної адміністрації здійснюється  прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

 

            7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

            8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Зіньківської районної  державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг.

 

            9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Зіньківської районної  державної адміністрації.

             Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Зіньківської районної  державної адміністрації.

 

            10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 

            11. Основними завданнями адміністратора є:

 

            1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

                                                           

            2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;

 

           3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 

          4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 

          5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 

         6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

         13. Адміністратор має право:

 

         1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 

         2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;

 

         3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 

         4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 

          5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 

            15. Центр очолює начальник Центру надання адміністративних послуг, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою Зіньківської районної  державної адміністрації.

 

           16. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 

            1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

 

 2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

 

3) вносить на розгляд голови Зіньківської  районної  державної адміністрації проекти розпоряджень з питань, що належать до компетенції Центру надання адміністративних послуг;

4) забезпечує виконання доручень голови, першого заступника та заступників голови Зіньківської районної державної адміністрації згідно із розподілом функціональних обов’язків з питань надання адміністративних послуг.

          5) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 

          6) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 

           7) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Зіньківської районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

 

8) видає накази, координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків та складання звітності;

9) затверджує інструкцію з діловодства та номенклатуру справ у Центрі, визначає порядок здійснення діловодства під час надання адміністративних послуг та порядок зберігання архівних документів;

10)  проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

11) може здійснювати функції адміністратора;

 

12) розробляє в установленому порядку посадові інструкції (обов’язки) працівників відділу з питань надання адміністративних послуг та внесення змін до них;

13) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 

14) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного

5

підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

          15) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та  цим Положенням .

 

           17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

 18. Покладання на Центр з питань надання адміністративних послуг обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань роботи Центру з питань надання адміністративних послуг, не допускається.                                      

           19. Графік прийому суб’єктів звернень у Центрі питань надання адміністративних послуг затверджується головою райдержадміністрації. Безпосередні (внутрішні, особисті) графіки роботи адміністраторів затверджує начальник Центру.   

          20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету.

 

21. На утримання Центру надання адміністративних послуг можуть спрямовуватися кошти, які надходять для виконання відповідних цільових програм та інших джерел незаборонених законодавством.

22. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 

  Керівник апарату

районної державної  

    адміністрації                                                                                   А.В.Водолага

Наверх ↑